บริษัท 3M http://www.3m.com/intl/th/

บริษัท แอนเซลล์ http://www.lifestylescondom.com/

โรงพยาบาลสมิตติเวชhttp://www.samitivej.co.th/
โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ http://www.bumrungrad.com/
โรงพยาบาลธนบุรี http://www.thonburi-hosp.com/
 โรงพยาบาลกรุงเทพ http://www.bangkokhospital.com/main.htm
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช http://www.rtaf.mi.th/hospital1/
โรงพยาบาลปิยะเวท http://www.piyavate.com/
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ http://www.saintlouis.or.th/
โรงพยาบาลกรุงธน ttp://www.kdh.co.th/
Thai Meical Care http://www.thaimedicalcare.com/
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.rdi.gpo.or.th/htmls/index.html
สภาเภสัชกรรม http://www.pharmacycouncil.org/
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.medassocthai.org/